dissabte, 23 de febrer de 2013

"La llum de les estrelles mortes" segons Toni Cucarella

  La finalitat de qualsevol presentaci ó liter à ria é s donar a con è ixer l'autor i explicar les bondats del llibre, amb l'obj...